Česky English
Zdravotnické oděvy a textil

Můj košík

Nemáte žádnou položku v košíku.

Reklamační řád

Reklamační řád účelně upřesňuje postup kupujícího (dále také „zákazník“) a společnosti CLINITEX s.r.o. (dále také „prodávající“ nebo „provozovatel“) v případě, že přes veškeré úsilí prodávajícího o zachování vysoké kvality nabízeného zboží vznikne na straně kupujícího oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží.

Reklamační řád slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací vad spotřebního zboží. Byl vypracován ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákona v platném znění a zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

I. PRÁVO KUPUJÍCÍHO NA REKLAMACI VADNÉHO ZBOŽÍ

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat. Za vadu nelze považovat změnu na zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení či nesprávného používání popř. nesprávného zásahu. Jestliže kupující uplatní právo z odpovědnosti za vady zboží (dále jen „reklamace“) je pověřený pracovník prodávajícího povinen o oprávněnosti reklamace rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. V sídle provozovatele musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizování reklamací. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena:
a) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace
b) případně v delší lhůtě, na kterém se mohou prodávající s kupujícím dohodnout.

Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit. Vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník přijme reklamaci, jestliže je zboží řádně vyčištěné a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.

II. MÍSTO PRO UPLATNĚNÍ REKAMACE

Kupující může uplatňovat reklamaci v sídle prodávajícího nebo zasláním poštou na adresu sídla prodávajícího.

Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn. že kromě vytknutí vad dokládá i místo, cenu, zboží a dobu zakoupení zboží, což prokáže nejlépe prodejním dokladem, popř. jiným věrohodným způsobem.

III. LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Prodávající odpovídá za vady, které se vyskytnou po převzetí věci kupujícím v záruční době. Lhůta pro uplatnění reklamace je 24 měsíců ode dne převzetí zboží v prodejně. Při záruce přesahující 24 měsíců je prodávající povinen vydat kupujícímu při prodeji záruční list s vyznačením rozsahu záruční doby. Právo na reklamaci zboží kupujícímu zanikne, nebylo-li uplatněno v záruční době. Reklamaci musí kupující uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného zboží za nové, běží lhůta pro uplatnění reklamace opětovně od okamžiku převzetí nového zboží kupujícím.

IV. ODSTRANITELNÉ VADY

Za odstranitelné vady se považují takové vady, kdy jejich odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita výrobku a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě. Lhůta pro odstranění vady nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů, popř. dobu delší, na které se prodávající s kupujícím dohodli.

Rozhodnutí o tom, zda se jedná o vadu odstranitelnou nebo neodstranitelnou, přísluší pouze prodávajícímu. V případě, že kupující shledá na zboží odstranitelnou vadu a zboží nebylo dosud užíváno, může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží za jiné bezvadné. Jde-li o odstranitelnou vadu již použitého zboží, má kupující právo požadovat bezplatné, včasné a řádné odstranění vady, zatímco prodávající má povinnost vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení (reklamační lístek) o tom, kdy reklamaci uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.

V. NEODSTRANITELNÉ VADY

Za neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze ve stanovené lhůtě beze zbytku odstranit a které brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván. Jde-li o neodstranitelnou vadu, může kupující požadovat:
a) výměnu zboží za jiné bezvadné,
b) zrušení kupní smlouvy (kupující vrátí vadné zboží a obdrží zpět kupní cenu).

Vyskytne-li se na zboží jiná neodstranitelná vada, jež nebrání v jeho užívání, vzniká kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny zboží. Stejná práva jako při výskytu neodstranitelných vad má kupující tehdy, projeví-li se na zboží stejná odstranitelná vada i po předchozích dvou opravách, nebo vyskytují-li se na zboží současně alespoň tři odstranitelné vady.

VI. ZBOŽÍ PRODÁVANÉ ZA NIŽŠÍ CENY

Výrobky, které mají vady (vadné nové výrobky nebo výrobky použité), jež nebrání, aby mohlo být výrobku užíváno k určenému účelu, musí být prodávány jen za nižší ceny. Kupující je nutné upozornit, že výrobek má vadu a o jakou vadu jde, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. Za takovéto vady nových nebo použitých výrobků, pro které byla sjednána nižší cena, prodávající neodpovídá.

Vyskytne-li se u výrobku prodávaného za nižší cenu skrytá vada, která brání z funkčního hlediska užívání k danému účelu, má kupující právo výrobek reklamovat v souladu s články IV. a V. tohoto reklamační řádu. Pokud se vyskytne na výrobku prodávaném za nižší cenu jiná neodstranitelná vada, jež však nebrání v použití k danému účelu, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku. Byla-li však cena zboží snížena z důvodu prodeje nebo posezónního doprodeje a jedná se o prodej nového bezvadného zboží, prodávající za vady takto prodaného zboží odpovídá v plném rozsahu.

VII. ŘEŠENÍ SPORŮ

Ve sporech vzniklých v rámci reklamačního řízení rozhoduje příslušný soud.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 15.6.2015 a je platný do vydání nového reklamačního řádu.

TOPlist