Česky English
Zdravotnické oděvy a textil

Můj košík

Nemáte žádnou položku v košíku.

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CLINITEX s.r.o.

I. Základní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro nákup v internetovém obchodě www.clinitex.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost CLINITEX s. r. o., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, 1. Máje 3236/103, PSČ 703 00, IČ 268 69 551, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C., vložka 50839, kontaktní adresa pro doručování je shodná s adresou sídla a kontaktní adresa pro doručování elektronické pošty: eshop@clinitex.cz­­ (dále také „prodávající“ nebo „provozovatel“) a kupujícího(dále také „kupující“ nebo „zákazník“), nebo jde-li o spotřebitele ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., v účinném znění, pak dále i „spotřebitel“). V případě, že je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vzájemné vztahy vyjma zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, rovněž zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění, a též těmito VOP. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
 2. Dojde-li k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu www.clinitex.cz mezi prodávajícím a kupujícím, kterým je právnická osoba nebo fyzická osoba, která v té souvislosti jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání (dále jen „kupující - podnikatel"), řídí se jejich vzájemné vztahy příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění, a přiměřeně též těmito VOP. V tomto případě se však kupující - podnikatel nepovažuje za spotřebitele a nemá tak anipráva, která právní řád přiznává výhradně spotřebiteli (tj. především právo odstoupit od smlouvy sjednané prostřednictvím prostředků komunikace na dálku ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží dodaného na základě takto uzavřené smlouvy).
 3. Kupující odesláním závazné objednávky stvrzuje, že tyto VOP jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky. Jakékoli změny a úpravy VOP učiněné po odeslání objednávky se pro příslušný vztah prodávajícího a kupujícího považují za neúčinné. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 4. Tyto VOP jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.clinitex.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. VOP platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 5. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obsaženými ve VOP.

II. Ochrana osobních údajů

 1. Přístup na stránky www.clinitex.cz může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů kupujícího. V takovém případě bude prodávající s těmito údaji nakládat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a bude postupovat dle Zásad ochrany osobních údajů. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.
 2. Poskytnuté osobní údaje kupujícího může prodávající využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy jen za podmínek uvedených níže. Kupující bere na vědomí, že jím uvedená e-mailová adresa, poskytnutá v souvislosti s nákupem výrobku nebo služby, může být využita k zaslání obchodního sdělení společností CLINITEX s. r. o. dle zákona č. 480/2004 Sb., v účinném znění, s nabídkou obdobného výrobku nebo služby. V případě, že si adresát nepřeje další zasílání těchto obchodních sdělení, může projevit tento nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení odkliknutím na příslušném místě v obchodním sdělení anebo zasláním e-mailu obsahujícího nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení na adresu eshop@clinitex.cz.
 3. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Prodávající tímto informuje kupujícího a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů prodávajícímu je dobrovolné, že kupující má právo k jejich přístupu, právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese prodávajícího a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu. Pokud si kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese eshop@clinitex.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese.

III. Objednání zboží a uzavření smlouvy

 1. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Dříve než kupující potvrdí objednávku, bude mít právo celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat a případně upravit. Jestliže bude mít kupující zájem některou položku nebo údaj změnit, je možné to učinit pomocí příslušného tlačítka, kterým se kupující vrátí do předešlých kroků. Pokud s podobou objednávky kupující souhlasí, potvrdí souhlas s VOP a kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“ odešle objednávku ke zpracování. Toto odeslání, je závazné.
 2. Prodávající oznámí kupujícímu akceptaci objednávky tak, že zašle na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce e-mail s akceptací objednávky kupujícího (dále jen „akceptace“). Automaticky zasílané oznámení o tom, že byla prodávajícímu doručena objednávka kupujícího, se nepovažuje za závaznou akceptaci objednávky.
 3. Prodávající má právo před předáním předmětu objednávky kupujícímu provést kontrolu identifikačních údajů kupujícího, a to pro jistotu správného předání objednaného zboží. Podáním objednávky kupující akceptuje tyto VOP a dále výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky. Objednávka je návrhem kupní smlouvy (kdy předmětem prodeje je zboží umístěné kupujícím do nákupního košíku), kdy samotná kupní smlouva je uzavřena e-mailovou akceptací objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu. Od tohoto okamžiku vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito VOP, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, když se náklady na použití elektronických prostředků řídí smlouvou mezi kupujícím a jeho poskytovatelem internetového připojení, případně jeho poskytovatelem služeb elektronických komunikací. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, pořízení nestandardních velikostí, zakázková výroba, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem, jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou a smlouva tak pozbývá platnosti v případě, že kupující tuto autorizaci (další potvrzení) požadovaným způsobem provést odmítne. Na tyto skutečnosti bude kupující v akceptaci objednávky prodávajícím rovněž upozorněn.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v katalogu výrobků uvedeném na internetové stránce prodávajícího, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. Prodávající si též vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v katalogu výrobků, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. O neakceptaci objednávky z důvodu zjevné chyby bude kupující informovaný telefonicky anebo e-mailem.
 6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění v elektronické formě po dobu 5 let a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrny z těchto obchodních podmínek.

IV. Cena a platba

 1. Ceny uvedené na webových stránkách www.clinitex.cz jsou uváděny jako konečné, a to až do doby jejich případné změny, a zahrnují DPH v zákonem stanovené výši. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen, a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení. V případě, že objednávka bude obsahovat více jak 25% objednaných kusů měřenkových oděvů, bude celková cena objednávky navýšena o 25%.
 2. Náklady na dopravu, jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti na způsobu zvolené dopravy), jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Tato cena bude uvedena v objednávce a akceptaci.
 3. Při objednávce exkluzivního, speciálního zboží, v případě zakázkového šití je kupujícímu vystavena zálohová faktura ve výši 50% z prodejní ceny zboží. O této skutečnosti bude kupující informován před akceptací objednávky. Při objednávce zboží s požadavkem kupujícího na následnou speciální úpravu prodávajícím, je vystavena zálohová faktura ve výši až 100% z prodejní ceny zboží. Záloha na exkluzivní a speciální objednávku je v celé výši nevratná.
 4. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.
 5. V případě, kdy kupující provede úhradu a prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí prodávající neprodleně plnění kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem), nesmí však překročit dobu 14 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.
 6. U kupujícího – podnikatele, který je u prodávajícího registrován jako stálý obchodní partner, může být splatnost kupní ceny za zboží sjednána jinak. V případě prodlení kupujícího - podnikatele se zaplacením kupní ceny nebo její části, je-li zboží dodáno před zaplacením celé kupní ceny, je kupující - podnikatel povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení, který se sjednává ve výši 0,035 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
 7. Dnem úhrady se rozumí den připsání finančních prostředků na účet prodávajícího.
 8. Bude-li kupující v prodlení se zaplacením byť jen části kupní ceny, je prodávající oprávněn:
  • požadovat u všech dalších dodávek platbu předem (zálohou) nebo v hotovosti při předání,
  • požadovat doplacení kupní ceny o poskytnutou slevu,
  • zastavit veškeré další dodávky až do úplného zaplacení všech peněžitých závazků,
  • odstoupit od smlouvy.

V. Dodání zboží

 1. Dodací lhůta začíná u zboží, které bude kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy dle těchto VOP, tj. po odeslání akceptace ze strany prodávajícího. V případě, že kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, tj. např. převodem platby z účtu na účet, začíná dodací lhůta běžet až od okamžiku úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Konkrétní dodací lhůty pro každý jednotlivý druh zboží jsou stanoveny v katalogu zboží u každého jednotlivého druhu zboží, přičemž do uvedených termínů se započítávají pouze pracovní dny. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude prodávající kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení kupujícího. Pokud kupující se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit.
 2. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Dodání zboží probíhá v pondělí až pátek od 8:00 do 17:00 hodin nebo dle pravidel stanovenými přepravci zboží. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že se zboží nepodaří i přes tři pokusy doručit kupujícímu. V takovém případě budou případné platby provedené na úhradu kupní ceny neprodleně vráceny kupujícímu.
 3. Přehled možných způsobů úhrad zboží a jejich ceny:
  • dobírkou (platba hotově řidiči dopravce při předání za zboží, včetně stanoveného poplatku za dobírku),
  • převodem z účtu na účet oproti zálohové faktuře.
 4. Kupující, který není spotřebitelem, je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je pak přiložena v označeném balíku. Kupujícímu, který je spotřebitelem, je doporučen obdobný postup, aby se předešlo sporům o tom, kdy vada na zboží vznikla. Spotřebiteli nemůže nedodržením uvedeného doporučení vzniknout jakákoli újma na jeho právech, zejména na právu uplatnit reklamaci. V případě, že kupující odmítne bez závažného důvodu převzít zboží, má se za to, že zboží bylo převzato dne, kdy k tomuto předání mělo dojít.
 5. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží, jakmile je mu dodané zboží předáno, jestliže předem v plné výši uhradil sjednanou cenu. V ostatních případech nabývá kupující vlastnické právo ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny.

VI. Záruka

 1. Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu uvedenou v záručním listě, která však není kratší než zákonná záruční lhůta. Není-li v katalogu, na webových stránkách www.clinitex.cz či v přiloženém záručním listu uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty všech značek pro spotřebitele 24 měsíců a pro ostatní kupující pak v délce uvedené v katalogu, na webových stránkách www.clinitex.cz či v přiloženém záručním listu. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím a případně se prodlužuje o dobu, po kterou je zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době, začíná běžet nová záruka.
 2. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením, živelnými pohromami. Záruka se nevztahuje na zboží užívané v rozporu s pokyny prodávajícího. Záruka se nevztahuje rovněž na zboží, u kterého byly tímto způsobem narušeny, poškozeny nebo zničeny jeho součásti. Záruka se dále nevztahuje na vady zboží vzniklé jeho použitím v rozporu s instrukcemi/návodem k němu náležejícím. Záruka se dále nevztahuje na vady zboží vzniklé nevhodným způsobem skladování. Záruka se nevztahuje na rozměrové vady vzniklé uvedením špatných velikostí v měřenkovém listě.
 3. O uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží je nutno sepsat zápis o reklamaci, kupující v něm uvede, jak požaduje v rámci možností daných zákonem reklamaci vyřídit. Reklamovaný výrobek musí být při reklamaci předán s vyplněným reklamačním protokolem, který bude na vyžádání zaslán elektronicky. Uplatnit práva z odpovědnosti za vady zboží lze osobně v sídle prodávajícího. Lze také kontaktovat klientské centrum prodávajícího na telefonu +420 556205523, kde kupujícímu operátor poradí jak postupovat. Kupující bere na vědomí, že telefonní hovory na zákaznické lince mohou být v zájmu zvýšení kvality poskytovaných služeb nahrávány a to pouze pro ochranu práv účastníků zákaznického vztahu. Odesláním objednávky kupující vyslovuje svůj souhlas s nahráváním telefonních hovorů.
 4. Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy, a to nejlépe předložením dokladu o nákupu – faktury a podrobně popsat vadu výrobku. Pokud se vada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být kompletní, to znamená včetně všech manuálů, jiného případného příslušenství a podobně, pokud možno i zabaleno v původním obalu. V případě nepředložení záručního listu (faktury) či pochybnostech prodávajícího o tom, že s údaji v něm bylo manipulováno, může prodávající reklamaci odmítnout. Při stanovení počátku běhu záruční doby bude vycházet ze své evidence (potvrzený dodací list). Před zasláním zboží na reklamaci se doporučuje závadu nejprve konzultovat.
 5. Podmínky pro poskytnutí záruky a reklamace se dále řídí reklamačním řádem, v platném znění, který je umístěn na webových stránkách prodávajícího www.clinitex.cz.

VII. Vrácení zboží

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v odst.1., článku VII. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o: Prodávající tímto upozorňuje, že právo odstoupit od smlouvy dle ust. § 1829 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění,neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží. Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující doručí prodávajícímu do konce 14denní lhůty oznámení o odstoupení, nejlépe tak, aby bylo v případě potřeby prokazatelné, tj. e-mailem na adresu eshop@clinitex.cznebo písemně na adresu: CLINITEX s.r.o., 1. máje 3236/103, 703 00, Ostravas uvedením čísla objednávky a s údaji uvedenými v kupní smlouvě. Pro urychlení vyřízení vrácení kupní ceny doporučuje prodávající kupujícímu zboží vrátit bez zbytečného odkladu po odeslání oznámení o odstoupení buď fyzickým dodáním zpět na výdejní místo, kde bylo zboží předáno kupujícímu nebo odesláním na adresu prodávajícího(zboží odeslané na dobírku nebude prodávajícím převzato). Prodávající upozorňuje na skutečnost, že v případě odstoupení od smlouvy musí kupující zaslat zboží prodávajícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
  1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
  2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
  3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 3. V případě, že spotřebitel využije právo na odstoupení od smlouvy dle ust. § 1829 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, musí být zboží vráceno prodejci nepoškozené, bez známek opotřebování, pokud možno v původním obalu. Vrácené zboží musí být kompletní, včetně veškerého příslušenství a veškerých dokladů, jako jsou záruční listy a manuály, a to včetně dalších případných bonusů obdržených v souvislosti se zakoupením zboží. V případě odstoupení od smlouvy platí, že veškeré náklady spojené s doručením zboží prodávajícímu nese kupující. V zájmu zkvalitňování našich služeb si dovolujeme požádat o uvedení důvodu vrácení zboží. Tato informace však není povinná (zákon ji nevyžaduje), nemá žádný vliv na platnost odstoupení a slouží pouze pro zkvalitnění služeb.
 4. Prodávající upozorňuje kupující na skutečnost, že v případě odstoupení od smlouvy ponese kupující, který je spotřebitel, náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 5. Prodejce upozorňuje na skutečnost, že spotřebitel nemůže v souladu s ust. § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, odstoupit od smlouvy:
  1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;
  2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele;
  4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
  5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
  6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
  7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
  8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;
  9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů;
  10. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;
  11. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby;
  12. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 6. Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy či pro řádné vrácení zboží je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu. Případnou kompenzací není dotčeno právo kupujícího (spotřebitele) na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce. Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu, její výši je však povinen prokázat. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučuje prodávající zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Jakmile prodávající vrácené zboží obdrží, je povinen ho neprodleně, nejpozději však do 14 dnů, překontrolovat a přezkoušet. Pokud je zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, odešle prodávající neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení kupujícího od smlouvy kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku a v téže lhůtě vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží a náklady spojené s doručením zboží nakoupeného přes e-shop kupujícímu (dopravné, balné, apod.), dle požadavku kupujícího, buď odesláním peněz na adresu kupujícího, nebo převodem na účet kupujícího (při odstoupení od smlouvy kupující uvede, jakým způsobem požaduje vrácení kupní ceny).

VIII. Poučení spotřebitele

 1. Prodávající tímto poskytuje spotřebiteli poučení o skutečnosti, že pro vyřizování jeho případné stížnosti se lze obrátit na mimosoudní orgány dohledu nebo státního dozoru, a to především na Českou obchodní inspekci.
 2. V případě odstoupení od smlouvy odpovídá spotřebitel prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládáním tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 3. Prodávající tímto opakovaně poskytuje spotřebiteli poučení o skutečnosti, že v souladu s ust. § 1820 odst. 1 písm. f) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, přičemž vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví nařízení vlády č. 363/2013 Sb., je přílohou těchto VOP a tvoří jejich nedílnou součást.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto VOP společnosti CLINITEX s.r.o. nabývají účinnosti 25.5.2018 a jsou platné do vydání nových Všeobecných obchodních podmínek.

Stáhnout přílohu VOP - Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

TOPlist