Česky English
Zdravotnické oděvy a textil

Můj košík

Nemáte žádnou položku v košíku.

Normy

ČSN P CEN/TS 14237 – TEXTILIE DO ZDRAVOTNICTVÍ

Tato technická specifikace doporučuje charakteristiky, zkušební metody a minimální požadavky pro nepoužité textilie pro zdravotnictví a zařízení sociálních služeb (nemocnice, domy s pečovatelskou službou apod.), s cílem poskytnout návod pro vhodnost údržby výrobků průmyslovým praním.

Tato technická specifikace neplatí pro operační textilie, které spadají pod směrnici pro zdravotnické prostředky, ani pro ochranné oblečení, pro které platí směrnice pro OOPP.

K výrobku musí být přiložena dokumentace s těmito údaji:

 • odkaz na tuto technickou specifikaci;
 • materiálové složení podle evropské směrnice;
 • všechny další informace odsouhlasené mezi dodavatelem a zákazníkem;
 • pokud je na etiketě uvedena velikost, musí být údaj čitelný po dobu životnosti výrobku.

K této normě se váže oborová specifikace: Textilie pro zdravotnictví a zařízení sociálních služeb – Technické požadavky OS P 80-07.

OS P 80-07:2016 – TEXTILIE PRO ZDRAVOTNICTVÍ A ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – Technické požadavky

Tato oborová specifikace slouží jako pomoc zdravotnickým zařízením při výběru textilií a textilních výrobků, které jsou určeny k údržbě v průmyslových prádelnách.

Navazuje na technickou specifikaci CEN/TS 14237 Textilie pro zdravotnictví a zařízení sociálních služeb.

Cílem je zajistit spolu s CEN/TS 14237 vhodnost výrobků pro zamýšlené použití.

Aby byla zajištěna dostatečná životnost textilií, vyžaduje se pro zpracovatelskou technologii v prádelnách vysoká kvalita textilií a textilních výrobků. To by mohlo vést ke zvýšení pořizovacích nákladů, proto se doporučuje, provést v těchto prádelnách kruhové testy, aby byla lépe vyhodnocena životnost textilií a náklady ne jejich životní cyklus.

Technické požadavky:

 • doplňující užitné vlastnosti a zpřísněné hodnoty vlastností (tab. 1-6 oborové specifikace);
 • požadavky na zdravotní nezávadnost (tab. 7 oborové specifikace);
 • příklad materiálového listu (příloha A oborové specifikace);
 • doplňující ustanovení pro zkoušení.

ČSN EN ISO 13688 – OCHRANNÉ ODĚVY – Obecné požadavky

Tato mezinárodní norma určuje obecné požadavky na provedení ochranných oděvů z hlediska ergonomie, nezávadnosti, označení velikostí, stárnutí, kompatibility a značení ochranných oděvů a na informace, které jsou dodávány výrobcem s ochrannými oděvy.

Tato mezinárodní norma je určena k použití pouze v kombinaci s dalšími normami obsahujícími požadavky na určité ochranné vlastnosti a ne samostatně.

ČSN EN 13795+A1 – Operační roušky, pláště a operační oděvy do čistých prostor, používané jako zdravotnické prostředky pro pacienty, nemocniční personál a zařízení – Obecné požadavky na výrobce, zpracovatele a výrobky, metody zkoušení, požadavky na provedení a úrovně provedení

Tato norma specifikuje informace, které mají být poskytnuty uživatelům a zkušebním pracovníkům třetí strany jako doplněk obvyklých označení zdravotnických prostředků (viz EN 980 a EN 1041), které se týkají požadavků na výrobu a zpracování. Tato evropská norma poskytuje informace o vlastnostech jednorázově a opakovaně používaných operačních plášťů, operačních roušek a operačních oděvů do čistých prostor, používaných jako zdravotnické prostředky pro pacienty, nemocniční personál a zařízení, určených k zabránění přenosu infekčních agens mezi pacienty a nemocničním personálem v průběhu chirurgických nebo jiných invazivních postupů. Tatro evropská norma specifikuje metody zkoušení pro hodnocení identifikačních vlastností operačních roušek, plášťů a oděvů do čistých prostor a stanoví požadavky na vlastnosti těchto výrobků.

EN 13795 nezahrnuje požadavky vztahující se k hořlavosti výrobků. Vhodné metody zkoušení pro hořlavost a odolnost k pronikání laserového záření, spolu s příslušným klasifikačním systémem, jsou uvedeny v EN ISO 11810-1 a EN ISO 11810-2. Další základní požadavky, které platí pro operační oděvy a roušky, jsou zahrnuty v jiných evropských normách.

ČSN EN ISO 20471 – ODĚVY S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ – ZKUŠEBNÍ METODY A POŽADAVKY

Tato mezinárodní norma určuje požadavky na oděv s vysokou viditelností, který je schopen vizuálně signalizovat přítomnost uživatele. Oděv s vysokou viditelností má poskytovat uživateli viditelnost pro obsluhu vozidel nebo jiných mechanizovaných prostředků za jakýchkoliv světelných podmínek při denním světle a při osvětlení světlomety za tmy. Další informace týkající se rizikových situací, viz příloha A. Tato mezinárodní norma není použitelná pro situace se středním a nízkým rizikem. Obsahuje kvalitativní požadavky jak na barvu a retroreflexi, tak na minimální plochy a umístění materiálů na ochranném oděvu.

Pro účely tohoto dokumentu platí dále uvedené termíny a definice.

Podkladový materiál:
Barevný, vysoce nápadný fluorescenční materiál, který nemusí vyhovovat požadavkům této mezinárodní normy kladeným na retroreflexní materiál
Retroreflexní materiál:
Materiál, který má retroreflexní vlastnosti a který nemusí vyhovovat požadavkům této mezinárodní normy kladeným na podkladový materiál
Materiál s kombinovanými vlastnostmi:
Materiál s vlastnostmi jak podkladového materiálu, tak i retroreflexního materiálu

Minimální požadované plochy viditelného materiálu v m²

MateriálOděvní součásti třídy 3Oděvní součásti třídy 2Oděvní součásti třídy 1
Podkladový materiál0,80,50,14
Retroreflexní materiál0,20,130,1
Materiál s kombinovanými vlastnostmi--0,20
POZNÁMKA: Zatřídění oděvu je stanoveno podle nejmenší plochy viditelného materiálu.

Minimální viditelnou plochu požadovanou k tomu, aby oděvní součásti dosáhly roztřídění podle tabulky 1, nelze zmenšovat nebo měnit kvůli jakémukoliv logu, písemnému označení, štítkům apod.

ČSN EN 343+A1 – OCHRANNÉ ODĚVY – OCHRANA PROTI DEŠTI

Tato evropská norma specifikuje požadavky a metody zkoušení na materiály a švy ochranných oděvů proti nepříznivému počasí (např. dešti, sněžení), mlze a zemní vlhkosti.

Vodonepropustnost je nejdůležitější vlastnost a je měřena na vnější vrstvě materiálu oděvní součásti. Zkoušky jsou prováděny na nových a předběžně upravených zkušebních vzorcích materiálu na částech oděvu se švy.

Některé vodonepropustné materiály nepropouštějí vodní páru. Avšak na trh se dostávají další materiály s kombinovanými vlastnostmi, odolnost proti pronikání vody a propustností pro vodní páru. Tato vlastnost (nízká odolnost vůči vodním parám) zvyšuje odpařování potu a významně přispívá k ochlazování těla. Je to důležité, protože to přispívá ke zvýšení pohodlí a snížení fyziologického napětí a prodlouží se doba nošení v určitých klimatických podmínkách.

Výrobce musí vybavit ochranný oděv informacemi v souladu s EN 340, které jsou doplněné o tyto údaje:

 • označení výrobku;
 • pokyny k oblékání a svlékání oděvu, je-li to potřebné;
 • nezbytné varování o nesprávném použití; v případě odolnosti vůči vodním parám třídy 1 musí být tabulka A.1 uvedená v informačním návodu;
 • základní informace o možném použití a uvedení zdroje, kde jsou k dispozici podrobné údaje.
TOPlist